Proces samovrjednovanja se provodi u srednjim strukovnim školama u RH kao dio sustava osiguranja kvalitete strukovnog obrazovanja koji je razvijen na preporukama Europskog referentnog okvira za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (EQAVET), a škole ga provode sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (Čl.88.) i Zakonu o strukovnom obrazovanju (Čl. 9, Čl. 11. Čl. 12.). U procesu samovrjednovanja škole samostalno i uz punu odgovornost procjenjuju kvalitetu svoga rada s ciljem sustavnog unaprjeđenja. Samovrjednovanje rada škole predstavlja: proces sustavnog i kontinuiranog praćenja, analiziranja i procjenjivanja uspješnosti vlastitoga rada i škole u cjelini. To je unutarnje vrednovanje koje pokušava dati odgovore na pitanja:

Koliko je dobra naša škola?
Kako to znamo?
Kako možemo biti bolji?
Kako možemo učiti od drugih?

Samovrjednovanje tijekom školske godine prati i vrednuje Povjerenstvo za kvalitetu koje imenuje tijelo za upravljanje škole, a sastoji se od 7 članova;

4 člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
1 član iz reda dionika na prijedlog osnivača,
1 član iz reda polaznika,
1 član iz reda roditelja.

Samovrjednovanje škola provodi za sljedeća prioritetna područja:

– planiranje i programiranje rada
– poučavanje i podrška učenju
– postignuća učenika i ishodi učenja,
– materijalni uvjeti i ljudski potencijali te profesionalni razvoj radnika ustanove
– suradnja unutar ustanove za strukovno obrazovanje i suradnja s ostalim dionicima
– te promicanje ustanove i upravljanje (ustanova i kvaliteta)

Svako prioritetno područje je podijeljeno u nekoliko područja kvalitete koja su opisana kriterijima kvalitete te prema njima škola procjenjuje razinu svoje uspješnosti u provedbi odgojno-obrazovnog procesa i planira unaprjeđenje rada koristeći Priručnik za samovrjednovanje sa smjernicama za samovrjednovanje. O provedenom procesu samovrjednovanja sastavlja se izvješće o samovrjednovanju koristeći mrežni alat za samovrjednovanje e-Kvaliteta.

Aktivnosti u procesu samovrjednovanja:

– Prikupljanje i analiza podataka koji govore o školi iz perspektive različitih dionika – odnose se na procjene učitelja, učenika i roditelja o školi koje će se dobiti provođenjem upitnika, otvorenim raspravama, fokus skupinama i sl.
– Analiza relevantnih podataka kojima škola raspolaže i koji se prate tijekom školske godine (podatci o uspjehu učenika, izostancima, pedagoškim mjerama (nagradama i kaznama), školskom kurikulumu…)
– Izrada razvojnog plana s popisom aktivnosti kojima je cilj unaprjeđivanje rada škole u onim područjima koja su se pokazala manje uspješnima.
– Realizacija i praćenje unaprjeđenja koji su predviđeni školskim razvojnim planom.

Dokumenti:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 ), Poglavlje VIII. Vanjsko vrjednovanje i samovrjednovanje školskih ustanova
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_87_2789.html
2. Zakon o strukovnom obrazovanju (NN 30/09, 24/10, 22/13, 25/18), Poglavlje III. Sustav osiguravanja kvalitete strukovnog obrazovanja
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_25_478.html
4. Priručnik za samovrjednovanje, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, 2012. www.asoo.hr (e-Kvaliteta)
5. Upute za korištenje e-Kvalitete, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, 2019. www.asoo.hr (e-Kvaliteta)
6. Priručnik za pružatelje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja: potpora unutarnjem upravljanju kvalitetom i kulturi kvalitete: https://www.qavet.hr/hr/dokumenti-i-publikacije/
7. Mrežni portal za podršku stručnom usavršavanju nastavnika strukovnih predmeta
https://edu.asoo.hr/repozitorij/