Opći uvjeti poslovanja

učeničkog servisa Turističko-ugostiteljske škole, Split

 1. Turističko-ugostiteljska škola, Split poslove posredovanja za povremeni rad redovnih učenika obavlja na temelju Rješenja Ministarstva rada i socijalne skrbi: Klasa: UP/I-102-02/14-01/03, Urbroj: 524-03-0201/3-14-3 od 18. ožujka 2016. god.
 1. Redoviti učenici mogu isključivo za vrijeme zimskog, proljetnog i ljetnog odmora učenika čije točno trajanje za svaku školsku godinu donosi Ministarstvo nadležno za obrazovanje.
 1. Član učeničkog servisa može biti svaki redoviti učenik Turističko-ugostiteljske škole, Split ili neke druge srednjoškolske ustanove sa sjedištem u Splitsko-dalmatinskoj županiji s kojom Turističko-ugostiteljska škola, Split ima sklopljen pisani sporazum o mogućnosti korištenja usluga učeničkog servisa Turističko-ugostiteljske škole, Split pod jednakim uvjetima koji vrijede i za učenike Turističko-ugostiteljske škole, Split.

UČENIČKA ISKAZNICA

 1. Dokumenti potrebni za učlanjenje u učenički servis su:
 1. Ukoliko učenik nema sve potrebne dokumente učenički servis mu neće biti u mogućnosti napraviti učeničku iskaznicu.
 1. Ako učenik već ima učeničku iskaznicu Učeničkog servisa Turističko-ugostiteljske škole, Split,ista mu vrijedi dok traje redovito školovanje učenika, ali je učenik obvezan donijeti potvrdu srednjoškolske ustanove o statusu redovitog učenika (za učenike drugih srednjoškolskih ustanova) za tekuću školsku godinu.

UGOVOR O POVREMENOM RADU REDOVITOG UČENIKA

 1. Učenik će prije početka rada od Učeničkog servisa dobiti Ugovor o povremenom radu redovitog učenika, ali samo uz produženu člansku iskaznicu i od strane poslodavca popunjen, potpisan i pečatiran Evidencijski list poslodavca http://tus-st.hr/wp-content/uploads/2020/05/Evidencijski-list-poslodavca.rtf
 1. Ako je učenik maloljetan na Ugovoru je nužan potpis zakonskog zastupnika/skrbnika, a ako je mlađi od 15 godina i pisana suglasnost inspektora rada. Sklapanjem ugovora uz supotpis zakonskog zastupnika/skrbnika smatra se da je dana suglasnost za posredovanje u konkretnom pravnom poslu u smislu članka 10. Pravilnika o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem.
 1. Ugovor o povremenom radu redovitog učenika sklapaju učenik i poslodavac, a uz posredovanje učeničkog servisa Turističko-ugostiteljske škole, Split.
 2. Ugovor mora sadržavati broj pod kojim su srednjoškolske ustanove upisane u evidenciju ministarstva nadležnog za rad, ime i prezime učenika, datum i mjesto rođenja učenika, OIB učenika, broj članske isprave, puni naziv i sjedište poslodavca, podatke o vrsti poslova, broju radnih sati, cijeni sata rada i iznosu zarade.
 3. Ugovor se sklapa u 3 istovjetna primjerka od kojih po jedan primjerak ide svakoj ugovornoj strani.
 1. Ako do početka rada ne dođe, poslodavac ili učenik su dužni u roku od 5 dana od dana izdavanja Ugovora nerealizirani Ugovor vratiti Učeničkom servisu na poništenje.

 

POPUNJAVANJE UGOVORA:

13. Poslodavac je dužan uredno i čitko upisati podatke o obavljenom poslu u predviđeni dio ugovora i to u           roku od 15 dana nakon obavljenog posla odnosno nakon što mu učenik po obavljenom poslu dostavi               Ugovor. Svako prepravljanje na Ugovoru mora biti ovjereno pečatom i potpisom ovlaštene osobe                     poslodavca.

14.Poslodavac potvrđuje potpisom i pečatom sva 3 primjerka ugovora – jedan primjerak predaje učeniku, a        ostala 2 vraća u učenički servis te svojim potpisom i pečatom potvrđuje da je član učeničkog servisa čije          je ime navedeno u Ugovoru obavio navedeni posao.

15. Popunjen, potpisan i pečatiran Ugovor za učenički servis predstavlja vjerodostojnu ispravu za obračun i naplatu od poslodavca na temelju kojega će učenički servis ispostaviti račun uvećan za 10% koliko iznosi naknada učeničkog servisa za posredovanje te uvećan za doprinose
      za slučaj ozljede na radu redovitog učenika odnosno drugih doprinosa prema posebnim propisima. Učenički servis tako ispostavljen račun zajedno s primjerkom Ugovora dostavlja poslodavcu poštom, mailom ili na drugi dogovoreni način.

16. Poslodavac se obvezuje da će u roku od 8 dana podmiriti račun ispostavljen temeljem Ugovora o povremenom radu redovnog učenika, a plaćanje ukupnog iznosa poslije roka podliježe plaćanju zateznih kamata. Učenički servis se obvezuje članu servisa isplatiti zaradu u roku od        15 dana po naplati računa od poslodavca.

17. Radi zaštite kod potraživanja redovitih učenika prema poslodavcu za obavljeni rad, učenički servis može tražiti izdavanje bonitetnih isprava poslodavca kojim se dokazuje solventnost i likvidnost. Učenički servis može u bilo kojem trenutku odbiti sklapanje ugovora s poslodavcem      s kojim procijeni da predstavlja eventualni rizik učeniku kod potraživanja. Učenički servis odbit će svako novo sklapanje ugovora s poslodavcem koji nije podmirio ranija potraživanja učenika. Učenički servis odbit će sklapanje ugovora s poslodavcem koji traži uzastopne ugovore,       a ne vraća ih na obračun.

18. Sve ugovorne strane koje potpišu Ugovor o povremenom radu redovitog učenika dužne su se pridržavati svih pravnih propisa koji reguliraju rad maloljetnika, a osobito odredbe Zakona o radu, Pravilnika o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem, Pravilnika o poslovima          na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik i Pravilnika o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i aktivnostima u kojima smije sudjelovati.

 1. Puno radno vrijeme maloljetnog redovitog učenika ne smije biti duže od 7 sati dnevno i 35 sati tjedno. Iznimno, puno radno vrijeme maloljetnog redovitog učenika koji je navršio 15 godina života može biti 8 sati dnevno i 40 sati tjedno.
 1. Maloljetni redoviti učenik koji dnevno radi više od 4 sata i 30 minuta ima pravo na odmor (stanku) od najmanje 30 minuta. Između dva uzastopna radna dana maloljetni redoviti učenik ima pravo na odmor (dnevni odmor) od najmanje 14 sati neprekidno. Maloljetni redoviti učenik ima pravo na tjedni odmor u trajanju najmanje 48 sati neprekidno.
 1. Zabranjen je rad maloljetnog redovitog učenika u vremenu od 20 sati uvečer i 6 sati prije podne.Zakonom o radu i Pravilnikom o poslovima na kojima se ne može zaposliti maloljetnik propisana je zabrana rada maloljetnika na poslovima s posebnim uvjetima rada, na osobito teškim i po zdravlje opasnim poslovima, na poslovima koji su objektivno iznad njegovih fizičkih ili psiholoških sposobnosti, zabrana rada u kockarnicama, salonima za igre na sreću, disko klubovima, noćnim barovima i noćnim klubovima te na sličnim poslovima koji mogu ugroziti ćudoređe maloljetnika.
 1. Poslodavac je obvezan poštivati sve važeće pravne propise vezane za zaštitu na radu, obvezuje se upoznati učenika s mjerama zaštite na radu te mu osigurati sva potrebna zaštitna sredstva za obavljanje posla na siguran način.

23. Poslodavac je dužan utvrditi identitet člana učeničkog servisa i obavljati nadzor posla, a učenik je dužan savjesno i odgovorno obavljati poslove koje je prihvatio te čuvati imovinu poslodavca.

24. Članu učeničkog servisa koji ne ispunjava svoje obveze prema ranije potpisanim ugovorima, uskratit će se potpisivanje novih ugovora o povremenom radu.

25. Ugovorne strane su suglasne da će u slučaju spora biti nadležan sud u Splitu.

26. Prikupljeni osobni podatci koristit će se samo za potrebe rada učeničkog servisa, identificiranja učenika, posredovanja pri zapošljavanju, popunjavanje stavki odgovarajućih ugovora o povremenom radu redovitog učenika u skladu s propisima kojima je regulirana ova tematika.

27. Ukoliko učenik ostvari tijekom kalendarske godine primitak u iznosu većem od 15.000,00 kn ne može biti više uzdržavani član roditelja, odnosno roditelj ne može koristiti poreznu olakšicu za njega kao uzdržavanog člana.

28. Opći uvjeta poslovanja učeničkog servisa Turističko-ugostiteljske škole, Split primjenjuju se od 05. svibnja 2020.god.

KLASA: 602-03/20-01/207

URBROJ: 2186-28-01-20-01

U Splitu, 5. svibnja 2020.god.

NAPOMENA:

Svi obrasci se mogu preuzeti u Učeničkom servisu ili preuzeti na mrežnoj stranici škole.