U skladu s čl. 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N.
87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68
/18), a na temelju čl. 28. st. 8. spomenutog Zakona, Školski odbor Turističko-ugostiteljske
škole, Split je na svojoj sjednici održanoj dana 3. listopada 2019. god.
donio Godišnji plan i program rada škole i Školski kurikulum u školskoj godini 2019./2020.

SKOLSKI_KURIKULUM_19-20

ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM